INŽINIERING

Objem administratívnych úkonov zahrnutých v službách inžinieringu zabezpečuje získanie:  • územného rozhodnutia,

  • stavebného povolenia

  • kolaudačného rozhodnutia,

  • stavebného dozoru,

  • zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete,

  • povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie),

  • povolenia k odstráneniu stavby,

  • odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

  • stavebného povolenia.